نام استادان دانشکده مکانیک شریف در میان پژوهشگران و فناوران برتر کشور

در بیست و دومین مراسم معرفی پژوهشگران و فناوران برتر کشور با حضور وزرای علوم، کشور، ورزش و جوانان و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از دکتر جمال ارغوانی هادی به عنوان فناور برگزیده تجلیل شد.

متن کامل خبر را در پرتال خبری دانشگاه به آدرس زیر بخوانید:

https://news.sharif.edu/fa/w/%D9%86%D8%A7%D9%85-2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-?redirect=%2Ffa%2Fhome%3FportletResource%3Dcom_liferay_journal_web_portlet_JournalPortlet%26portletResource%3Dcom_liferay_journal_web_portlet_JournalPortlet