چاپ کتاب جریان لایه مرزی، تئوری و کنترل توسط آقای دکتر بیژن فرهانیه و آقای دکتر حسین افشین

کتاب جریان لایه مرزی، تئوری و کنترل، نوشته آقای دکتر بیژن فرهانیه و آقای دکتر حسین افشین از اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک، توسط موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف منتشر شد.