آزمایشگاه توربین گازی
Responsive Image

اطلاعات آزمایشگاه


سرپرست آزمایشگاه: دکتر علی حاجیلوی بنیسی 
شماره اتاق: 
شماره تماس آزمایشگاه: 66164691(021)، 66165512(021)

پست الکترونیک سرپرست آزمایشگاه: hajilouy@sharif.edu


زمینه فعالیت

  • مطالعات تجربی و تئوری توربين گازي جهت بررسي وضعيت كاري و استخراج منحنی‌های عملکردی و میدان جریان اجزاء و کل ماشین
  • انجام مراحل تحلیل، طراحی و بهینه‌سازی اجزاء توربین گازی به منظور ارتقاء عملکرد آن
  • پیش‌بینی رفتار کمپرسور و توربین از طریق آزمونهای ردیف پره و پره منفرد در تونل باد
Responsive Image

Responsive Image

امکانات و توانمندی‌ها

  • انجام مدل‌سازي‌هاي اجزاء توربين گازي شامل كمپرسور، محفظه احتراق، توربين و ... جهت پيش‌بيني رفتار آن‌ها و ارزيابي مدلسازي ها با نتايج تجربي
  • تعيين مشخصات رفتاري اجزاء توربين گازي به صورت تجربي در شرايط مختلف كاري در بستر آزمون موتور
  • انجام مطالعات ميدان جريان در اجزاء توربين گازي
  • انجام آزمون‌های کامل ردیف پره و پره منفرد و استخراج مشخصات رفتاری توربین و کمپرسور
  • تحلیل عملکرد و میدان حریان اجزاء توربین گازی برای طراحی و بهینه‌سازی آن‌ها

گالری تصاویرنام دستگاه


نام دستگاه


نام دستگاه