دانشجویان کارشناسی ورودی 99 مهندسی دریا

امیرحسین احمدنظری
حمید باب
پرشان پرنیان
امیرحسین حاجی‌لو
محمدعلی حبیبی
محمدپارسا درویشی
مریم دلاوری
عطا شجاعی
محمدرضا صفری
فاطمه فتاحی
علی‌اکبر مرادی
علی ملکیان
مهدی مومنی
محمدعلی نایب کبیر
محمد نبی داریانی
محمدمهدی نیک‌مهر